ubezpieczenia dla firm

Oferujemy ubezpieczenie dla firm, w skład którego wchodzi ubezpieczenie majątku firmy od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii.

Dodatkowo proponujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej , które zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający ( jego pracownicy ) wyrządzi szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność.

Proponujemy również  OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. Zakres ubezpieczenia chroni przewoźnika  w następstwie działania sił przyrody (m.in.: pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, lawiny) oraz w wyniku wypadku środka transportu.

Kolejnym ubezpieczeniem proponowanym firmom jest ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO). Ubezpieczenie to  zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Ponadto oferujemy ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu, które obejmuje szkody, jakie może ponieść nasz klient w wyniku wykonywanej przez nas działalności. Polisa chroni nas tylko wtedy, jeżeli szkoda ma rzeczywiście związek z wykonywanym zawodem.

Zakres odpowiedzialności towarzystwa, a także wysokość sumy gwarancyjnej czy też sumy ubezpieczenia regulują przepisy prawa, odpowiednie dla danego zawodu. Przepisy zawsze wskazują, do jakiej kwoty ubezpieczyciel zobowiązany jest wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nas w związku z wykonywanym zawodem.

Do zawodów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC należy m.in.: lekarz, farmaceuta, adwokat, notariusz, architekt, komornik, księgowa itd.

Ubezpieczenia i gwarancje finansowe to ubezpieczenie dobrowolne. Pomimo tego coraz częściej są one wymagane przy przystępowaniu do przetargów. Ubezpieczenia i gwarancje finansowe są alternatywą dla gwarancji bankowych. Wyróżniamy wiele typów gwarancji finansowych. Do najpopularniejszych należą: gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu oraz należytego usunięcia wad i usterek.