ubezpieczenia komunikacyjne

OC – oferujemy tanie OC (ubezpieczenie obowiązkowe),  którego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu i zobowiązana jest ponieść karę finansową na rzecz osoby trzeciej w związku z wyrządzoną szkodą. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub kierującego, maksymalnie jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

AC – ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczenie Autocasco oferuje ochronę ubezpieczeniową własnego pojazdu za szkody powstałe z winy kierującego, jak również szkody, na które właściciel bądź użytkownik nie ma wpływu, np. kradzież lub wandalizm, a także  skutki atmosferyczne, takie jak  np. grad, powódź, huragan.

NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdu – obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć powstałe     w czasie ruchu i postoju pojazdu, wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas naprawy pojazdu oraz w związku z załadunkiem i rozładunkiem

ASSISTANCE – ubezpieczenie dobrowolne zapewniające  ochronę kierowcy i pasażerów w czasie podróży pojazdem w zakresie pomocy technicznej. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu lub jego kradzieżą. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór wariantów ASSISTANCE obejmujących swoim zakresem zarówno  terytorium Polski jak i Europy.

SZYBY – ubezpieczenie szyb obejmuje wymianę uszkodzonej w skutek działania siły zewnętrznej szyby w pojeździe;  nie wpływa na utratę zniżki za jazdę bezszkodową z ryzyka autocasco. Wymiana lub naprawa szyb zazwyczaj odbywa się w punkcie wyznaczonym przez dany zakład ubezpieczeń.

BAGAŻ – zakresem ubezpieczenia jest uszkodzenie bagażu przewożonego w pojeździe w skutek wypadku bądź wskutek kradzieży (jeżeli przewożony bagaż zabezpieczony był zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogólnych warunkach).

OCHRONA PRAWNA– ubezpieczenie to obejmuje wsparcie prawne w przypadku kolizji drogowej. Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej ubezpieczony uzyskuje pomoc ekspertów i prawników i nie musi występować przed sądem samodzielnie (często nie będąc do tego przygotowanym tak dobrze jak strona przeciwna sporu korzystająca ze wsparcia nawet najlepszych adwokatów).